Polskie prawo w kwestii zagospodarowania wody deszczowej jest dość ubogie. W obecnych przepisach brakuje uregulowań wielu kwestii dotyczących tego zagadnienia. Nie powstała np. norma regulująca wykonywanie urządzeń budowlanych służących do retencjonowania deszczówki i dopóki się to nie zmieni dla firm zajmujących się systemami zagospodarowania deszczówki punktem odniesienia są wzorce działań przyjęte w innych krajach. My opieramy się na dokumentach, wiedzy i doświadczeniu naszych sąsiadów, szczególnie Niemiec.

Aktualnie w Polsce nie wymaga się pozwolenia na instalację takiego systemu, a to co przyjęło się przyjmować jako wyznacznik postępowania przy ich montażu, to przepisy regulujące montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, wymagają one m.in. by zgłosić instalację w odpowiednim starostwie powiatowym. Oczywiście należy przestrzegać wszystkich obostrzeń prawnych, dotyczących wykopów, montażu i umiejscowienia elementów systemu w odniesieniu do innych istniejących lub planowanych obiektów oraz instalacji. Istniejące regulacje prawne dotyczą głównie bezpieczeństwa użytkowania i czystości wód odprowadzanych do gruntu. Ważną kwestią jest uniemożliwienie skażenia wtórnego wody wodociągowej wodą deszczową, dlatego urządzenia typu centrale deszczowe powinny posiadać przerwę powietrzną typu AA, zgodnie z normą PN-EN 1717.

Warunki, które należy spełnić przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, czyli w przypadku deszczówki dotyczy to odprowadzenia nadmiaru wody (po napełnieniu zbiornika) do systemu rozsączania, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. Zgodnie z nim wody opadowe oraz roztopowe wprowadzane do wód lub do ziemi nie mogą zawierać więcej niż 100 mg/l zawiesiny ogólnej, a także nie więcej niż 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Zanieczyszczenie ścieków opadowych zbieranych z dachów jest niewielkie, a obecności substancji ropopochodnych nie stwierdza się lub jest ona znikoma, nie zachodzi więc konieczność stosowania separatorów tych substancji, chyba, że woda zbierana jest z miejsc narażonych na ich występowanie, czyli np. stacje czy bazy paliw, duże parkingi czy tereny przemysłowe.

W przypadku wykorzystania wody deszczowej w warunkach gospodarstw domowych sytuacja kształtuje się następująco:

Systemy do podlewania ogrodu

 • nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia

Systemy domowe

 • należy zgłosić w Starostwie Powiatowym wg. procedury jak dla przydomowej oczyszczalni ścieków i zakładzie wodociągowym pod kątem opomiarowania instalacji – dotyczy budynków podłączonych do kanalizacji sanitarnej.
 • W przypadku posiadania na posesji przydomowej oczyszczalni ścieków zgłoszenie w zakładzie wodociągowym nie jest konieczne

Dobór rozwiązań

 • Obecnie brak norm i wytycznych krajowych mówiących o doborze, wymiarowaniu i projektowaniu systemów
 • Projektanci opierają się często na DIN 1989 (składa się 5 części)

Lokalizacja i zgłoszenia

 • Jak dotąd brak w Polsce jednoznacznych uwarunkować prawnych (rozporządzeń) mówiących o systemach do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej
 • Dlatego też często zbiorniki retencyjne do magazynowania wód opadowych traktowane są jako zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków i projektanci starają się spełnić te same wymagania jak dla oczyszczalni (usytuowanie na działce, odległości od studni etc.)

Uwarunkowania prawne

 • Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarowanie z wodami jest Ustawa Prawo Wodne. W myśl tej Ustawy korzystanie z wód polega na ich używaniu na potrzeby ludności oraz gospodarki. Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych.
 • Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.” (Dz.U. Nr 75, poz 690).
 • W cytowanym rozporządzeniu nie wskazano, czy i w jaki dokładnie sposób ma być zagospodarowana woda opadowa odprowadzana do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.
   

                                                                       ZWD ikony-podział                ZWD ikony-ekologiczny                   ZWD ikony-ekonomiczny                    ZWD ikony-użytkowy

                                         Podział systemów   Aspekt ekologiczny   Aspekt ekonomiczny       Aspekt użytkowy

infinity kol
artykuły i Aktualności
10
11.2017

Informacja nt. dotacji do zagospodarowania wody deszczowej w Gdańsku

Szanowni Państwo,   Miasto Gdańsk przygotowało dla mieszkańców kampanię "Nie zalewaj!", która ma promować lepsze przygotowanie miasta na ulewne opady i jednocześnie informuje o możliwości pozyskania dotacji na zagospodarowanie wody deszczowej. Oferta...

Kategoria: Aktualnościczytaj całość
11
09.2017

Nawilżacz powietrza EVAP

Nawilżacz EVAP pozwala w bezpieczny i energooszczędny sposób uzyskać odpowiednią wilgotność powietrza w domu. EVAP zwieksza komfort w domu i zapwenia zdrowszy klimat w wewnątrz.  KomfortSuche powietrze może powodować dyskomfort i objawy...

Kategoria: Aktualnościczytaj całość
pełne dane firmy:
AB Synergy Adam Budny
ul. Chwaszczyńska 170 C
81-571 Gdynia
[zobacz na mapie]

NIP: 666-179-13-61
Regon: 302016496

Konto bankowe: Bank Millennium
50 1160 2202 0000 0002 4857 6275
 
Kontakt:
tel: 696 562 972
biuro@infinityenergia.pl
 
Zamknij X

Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej